พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคสังคม ณ ห้องประชุมพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อำนาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมหารือและฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
1. แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดหนองบัวลำภูที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ : “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
2. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการบริหารราชการของจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น เช่น การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ความซ้ำซ้อนด้านอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาความยากจน เอกสิทธิ์ที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ และยังมีประชาชนในพื้นที่ร่วมพูดคุยประเด็นปัญหาในพื้นที่ที่จะขอให้ทางสมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันโดยยื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการต่อไปตามหน้าที่และอำนาจ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ซึ่งลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา
2. นายเกียว แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา
3. นายจรินทร์ จักกะพาก สมาชิกวุฒิสภา
4. นายสัญชัย จุลมนต์ สมาชิกวุฒิสภา
5. นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน