วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ร้อยเอ็ด-ประชุม “คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11/2562

จ.ร้อยเอ็ด-ประชุม “คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11/2562

วันนี้ (28 พศจิกายน 2562) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นธาน “การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11/2562” โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม มีดังต่อไปนี้
1. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ขอนแก่น รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ข้อมูลพื้นที่การแพร่ระบาด ข้อมูลผู้จำหน่ายจากการร้องเรียนในระบบ เครือข่ายผู้จำหน่าย รูปแบบวิธีการลำเลียง การจำหน่ายและส่งต่อ เพื่อเป็นหมายในการตรวจสอบและดำเนินการ
2. ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2562 โดยตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
3. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกอำเภอ
4. ที่ประชุมรับทราบแผนการดำเนินการโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5. ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ในพื้นที่ 20 อำเภอซึ่งรายงานโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกอำเภอ
6. ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินสถานการณ์หมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ดังนี้
6.1. หมู่บ้านที่มีการระบาดของยาเสพติดรุนแรง จำนวน 66 หมู่บ้าน
6.2. หมู่บ้านที่มีการระบาดของยาเสพติดปานกลาง จำนวน 300 หมู่บ้าน
6.3. หมู่บ้านที่มีการระบาดของยาเสพติดเล็กน้อย จำนวน 501 หมู่บ้าน
6.4. หมู่บ้านไม่มีการระบาดของยาเสพติด จำนวน 1,599 หมู่บ้าน
7. ประธานที่ประชุมแจ้งสั่งการข้อการให้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกอำเภอ(ศป.ปส.อำเภอ) นำข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ข้อมูลเป้าหมาย รูปแบบวิธีการกระทำผิดกฎหมายจาก สนง.ปปส. ภาค 4 ขอนแก่น และข้อมูลการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ไปเป็นฐานข้อมูล ในการวางแผนบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทุกอำเภอ บูรณาการกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูธรรม พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและรายงานให้จังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยเน้นลงพื้นที่ทำงานในเชิงรุก เน้นพลังมวลชน มองประชาชนคือเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่คือประชาชน เน้นงานมวลชนและการป้องกันมากกว่าการแก้ไข วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่สาเหตุ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

///////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม:ภาพ/ข่าว
อสม.ตำบลโนนรังจิตอาสาด้วยใจภักดีจังหวัดร้อยเอ็ด