วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เขตทหารเข้าได้” อบต.บางปิดเยื่ยมชม เรือหลวงกันตัง หมวดเรือลาดตระเวนชายเเดน ทัพเรือภาคที่ 1

“เขตทหารเข้าได้” อบต.บางปิดเยื่ยมชม เรือหลวงกันตัง หมวดเรือลาดตระเวนชายเเดน ทัพเรือภาคที่ 1

นาวาเอก กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้บัง คับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ เรือเอก ภูวจักร ภูวนาถนรานุบาล ผู้บังคับการเรือหลวงกันตัง/ นายทหารยุทธการหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ให้การต้อนรับ นายสุชาติ จิตมุ่งมโนธรรม นายกองค์ การบริหารส่วนตำบล (อบต.)บางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และคณะ เนื่องในโอกาสที่ ทางคณะ ฯ เดินทางมาเยี่ยมชมเรือหลวงกันตัง
อีกทั้งยังได้ ร่วมหารือเกี่ยวกับภารกิจของหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อ พี่ น้อง ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ ท่าเทียบเรือ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 27 พ.ย.62 ที่ผ่านมา
“เขตทหารยินดีต้อนรับ”

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าวจาก แผนด ปจว./ปชส.กพร. บก.ทรภ.1