นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงานเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนและวัฒนธรรม( ประตูแห่งการเวลา)

นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงานเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนและวัฒนธรรม( ประตูแห่งการเวลา) วัดพระงาม ตำบลคลองสระบัว หวังกระจายตัวนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมากยิ่งขึ้น

 

เมื่อเวลา 09:30 น.วันที่7 ส.ค. 2562 ที่ บริเวณซุ้มประตูรุกขมรดกของแผ่นดินวัดพระงาม ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในงานแถลงข่าว “แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรมคลองสระบัว” เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลคลองสระบัวให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อต้องการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกันมากขึ้น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชน ซึ่งภายในตำบลคลองสระบัวแห่งนี้ ถือว่า เป็นชุมชนหนึ่งที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ยังคงเป็นแบบโบราณ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความสวยงาม สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสและศึกษาเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้งวัดและโบราณสถาน เช่น วัดหน้าพระเมรุราชิการาม วัดศรีโพธิ์ วัดกลางคลองสระบัว วัดครุฑธาราม รวมถึงซุ้มประตูต้นโพธิ์วัดพระงาม หรือที่รู้จักกันในนาม “ประตูแห่งกาลเวลา” ซึ่งได้ถูกยกให้เป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีชื่อเสียง เช่น การแกะสลักหิน การทำอิฐมอญโบราณ และการปั้นหม้อดินเผา

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชนให้ประสบผลสำเร็จนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะคนในชุมชนที่จะต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ ให้มีความสวยงาม น่าอยู่ และน่าสนใจ รวมถึงพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เป็นระบบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่จะเป็นสิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนมากขึ้น จนสามารถสร้างรายได้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจจะเที่ยวชมชุมชนและวัฒนธรรมของตำบลคลองสระบัว

ภาพข่าว//สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา