ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SPMC) จัดโครงการแรลลี่(ไทย-มาเลเซีย)ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SPMC) จัดโครงการแรลลี่(ไทย-มาเลเซีย)ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00น. ที่สะพานฆอแย ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พลโท ทวี เกิดสมบูรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใยภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดโครงการแรลลี่

(ไทย-มาเลเซีย)โครงการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จังหวัดชายแดนภาคใต้ Southern Peace Madia Clup (SPMC) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนมาเลเซีย โดยการใช้รถยนต์จำนวน 70 คัน ใช้เส้นทางจาก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส มายังจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562

สำหรับโครงการแรลลี่ (ไทย-มาเลเซีย)โครงการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนมาเลเซียผ่านแรลลี่ท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างบรรยากาศสร้างความมั่นใจพื้นที่ปลอดภัย พบปะพัฒนาสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันของสื่อมวลชน ทั้ง 2 ประเทศ อีกทั้งยังเป็น เสริมสร้างความเข้าใจการมี ส่วนร่วมและตอบสนอง นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างสันติสุข

ในโอกาสนี้ พลโท ทวี เกิดสมบูรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใยภาค 4 ส่วนหน้า และคณะได้ร่วมกันปล่อยนกสันติภาพ และร่วมร้องเพลงชาติไทย และเพลงชาติมาเลเซีย พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ ก่อนจะเดินทางไปสร้างฝายมีชีวิต ลำดับที่ 1027 บ้าน กม.38 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา