กรมชลประทาน ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ

กรมชลประทาน ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ

วันนี้ (30 ก.ย.62) ที่ประตูระบายน้ำลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายทวีศักดิ์ ธนเดโชผล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง
เพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งจะเป็นช่วงฤดูน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชผล กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกันยายน-เดือนตุลาคมของทุกปี โดยให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำมีการเพาะปลูกเร็วขึ้นและใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเลี้ยงปลา หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้เกษตรกรดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ด้วยความร่วมมือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั้ง 7 ทุ่ง ประกอบด้วย ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งบางบาล ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งบ้านแพน ทุ่งบางกุ่ม และทุ่งบางกุ้ง จึงทำให้เกิดผลกระทบน้อยลง เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทันต่อการบริหารจัดการน้ำ พร้อมกับ ใช้พื้นที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำ ซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลาของการปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล กล่าวอีกว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลมาจากตอนบนยังมีปริมาณมาก ดังนั้น การปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่งจึงสอดรับกับนโยบายรัฐบาลและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วเสร็จ