วันพุธ ที่ 8 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ประธานคณะทำงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ประธานคณะทำงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 3 ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน

วุฒิสภา หารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ในประเด็นการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศในส่วนที่เป็นแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
ด้านปลัดกระทรวงพลังงาน ได้สรุปภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารงานหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงพลังงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชีย เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งจากภาคพลังงาน ปัจจุบันได้มุ่งเน้นที่จะนำพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น หรือก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศและกระตุ้นการลงทุนของต่างประเทศด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร
ขณะที่ ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้กล่าวถึงความสำเร็จของงานในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อที่ประชุม ภาพรวมโดยเฉลี่ยทั้งในด้านการบริการภาครัฐ ระบบข้อมูล โครงสร้างภาครัฐ กำลังคนภาครัฐ และระบบบริหารงานบุคคล อยู่ที่ 4 คะแนนกว่า จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งกระทรวงได้กำหนดเรื่องของการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เป็น Big Rock โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย ขณะที่ประเด็น Quick Win เน้นการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน ด้วยการกำหนดกติกา กำหนดขอบเขตหน้าที่ของหน่วยนโยบาย หน่วยกำกับ หน่วยปฏิบัติ ส่วนการพัฒนาบุคลากรให้มีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะที่สูง กระทรวงได้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ เพื่อความพร้อมในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

สำหรับปัญหาอุปสรรคด้านการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน พบว่า การบูรณาการระหว่างหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรมีการซักซ้อมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ขณะที่ การสร้างความโปร่งใส เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ให้สังคมเชื่อถือ พบว่ายังมีข้อจำกัดการสร้างความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขององค์กร จึงควรสื่อสารการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ รวมถึงควรมีการพัฒนาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการข้อมูล
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันในประเด็นการกำกับดูแลข้อมูลในโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน การสื่อสารด้านพลังงานในการเลือกใช้พลังงานให้เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการด้านบุคลากรและโครงสร้างของกระทรวง การประชาสัมพันธ์ภารกิจและความคืบหน้าด้านพลังงานในภูมิภาค การให้บริการประชาชนในการขออนุมัติ/อนุญาตต่าง ๆ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน