วันพุธ ที่ 8 เดือนเมษายน คศ.2020

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เปิดการอบรมสรา้งความรู้ความเข้าใจการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาให้กำลังพล – Knowledge Sharing on theImpact and Responses to the Coronavirus (COVID-19)

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เปิดการอบรมสรา้งความรู้ความเข้าใจการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาให้กำลังพล – Knowledge Sharing on theImpact and Responses to the Coronavirus (COVID-19)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID -19 ให้กับกำลังพลในสังกัด มณฑลทหารบกที่ 39 ณ ห้องประชุมแควน้อย 39 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มาให้ความรู้สร้างความเข้าใจ ตลอดจนสอนวิธีสาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน , การสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องให้แก่กำลังพลนำไปขยายต่อสุขภาพในชุมชนต่อไป

รวมถึงเพื่อให้กำลังพลมีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 รวมทั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกำลังพลในครอบครัวและชุมชน จึงได้ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้และสอนการทำหน้ากากอนามัย