วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เทศบาลตำบลท่ายาง จัดอบรมตามโครงการ “นักข่าวชุมชน “หลีกเลี่ยงถ่ายทอดข่าวสารอันเป็นเท็จ

เทศบาลตำบลท่ายาง จัดอบรมตามโครงการ “นักข่าวชุมชน “หลีกเลี่ยงถ่ายทอดข่าวสารอันเป็นเท็จ

เมื่อเวลา 8.30 น.วันที่13 มีนาคม2563 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานเปิด โครงการ”นักข่าวชุมชน” โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ประกาศเสียงตามสายชุมชน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม ทั้งนี้มีนายนภัท ธีรดิษฐากุล ผู้ประกาศข่าวเนชั่น และ น.ส.วรางคณางค์ ดอกกฐิน กองสารนิเทศ สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง
นางนฤมล เปิดเผยว่า เนื่องจากในโลกปัจจุบันก้าวสู่ยุคดิจิตอล สังคมในทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั่วโลกได้โดยง่าย ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ เสียงตามสายชุมชน วิทยุชุมชน เฟซบุ้ค แอพลิเคชั่นไลน์ ประชาชนไม่ได้เป็นผู้รับสารเพียงด้านเดียวดังเช่น ชมโทรทัศน์หรือฟังวิทยุในสมัยอดีตต่อไป แต่เป็นการรับและส่งสารได้โดยรวดเร็ว ทันที ฉับไว จนนำไปสู่การสื่อสารหรือส่งข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด ข่าวสารที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดพลาดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำตวามผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ซึ่งมีโทษร้ายแรงหากไม่รุ้เท่าทัน

ดังนั้นเทศบาลตำบลท่ายาง จึงต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีความรุ้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น จึงจัดโครงการนักข่าวชุมชน โดยให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับ สร้างข่าวที่เป็นจริง รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม หลีกเลี่ยงการนำเสนอข่าวอันเป็นเท็จ มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนในด้านสื่อประชาสัมพันธ์อันหลากหลาย และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี