ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สองพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหารท้องถิ่น ตัวแทนกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และรับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ

อาทิปัญหาภัยแล้ง ปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายในเรื่องหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้มีข้อทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีการใช้งบประมาณผิดประเภท ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บุคลากรของส่วนราชการส่วนใหญ่ไม่ประสงค์จะถ่ายโอนไปพร้อมกับหน่วยงาน
โอกาสนี้ คณะฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน