วันพุธ ที่ 8 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 1 ชั้น 8 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและคณะ เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน อาทิ ปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายในเรื่องหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้มีข้อทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีการใช้งบประมาณผิดประเภท ปัญหาต้นทุนในการกำจัดขยะสูง

ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประมูล เเละปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเปิดสอบเพื่อสรรหาบุคลากรได้เอง ซึ่งในประเด็นปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจังหวัดสามารถดำเนินการสรรหาบุคลากรได้เองเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและได้บุคลากรตรงตามสายงาน ลดปัญหาการโยกย้ายของบุคลากร
โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการ ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำหรับไว้แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน