วันอังคาร ที่ 7 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คัดกรองโควิด19 เข้มก่อนเข้าประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ไลออน ณริภา ศรีสว่างวัฒน์ ประ ธานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศ ไทย ครั้งที่ 54

คัดกรองโควิด19 เข้มก่อนเข้าประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
ไลออน ณริภา ศรีสว่างวัฒน์ ประ ธานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศ ไทย ครั้งที่ 54

ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12-15 มี.ค.63 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร บุรี อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี และเพื่อให้ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 จึงได้นำแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลกรุงเทพ เพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่มาตรวจคัดกรองทำความสะอาดล้างและชำระมือด้วยแอล กอฮอล์ทุกคนก่อนเข้าร่วมการประชุม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมวลสมาชิกสโมสรไลออนส์ทั่วประเทศ
โดยได้รับเกียรติจาก ไลออน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย เป็นประธานในพิธี มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำไล
ออนส์ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานในวันนี้กว่า 2,000 คน

ไลออน นริภา ศรีสว่างวัฒน์ กล่าวว่าในนามของประธานคณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณท่านไลออน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ที่ได้สละเวลามาร่วมพิธีเปิดการประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับที่อยู่ในธรรมนูญไลออนส์สากลภาครวม และเป็นประเพณีที่ไลออนส์ไทย ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้คณะกรรมการมีมติเลือก
อาคารสุเมธ ตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถานที่ประชุมใหญ่ในวันนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญที่สมาชิกจากทั่วประเทศ จะได้มีโอกาสพบปะกัน ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของภาครวมและภาครองทั้ง 6 ภาค
โดยในปีนี้ได้จัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นเกียรติประวัติของคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 54 ในครั้งนี้ และเป็นปีที่คณะกรรมการมีความยากลำบากในการเตรียมการประชุม เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับไวรัสโควิด 19

แต่คณะกรรมการ ได้มีมาตร ฐานการเตรียมการด้านสุข ภาพแก่ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ทุกคนเพื่อความมั่นใจปลอดภัย
คณะกรรมการขอขอบพระคุณ ไลอ้อน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของภาครวมประเทศ ไทย ที่ได้สละเวลามาบรรยายให้ความรู้
กับสมาชิกไลอ้อนส์ได้ร่วมรับฟังในหัวข้อ “เมื่อข้าพเจ้าเข้ามาเป็นไลออนส์ จะทำ คุณแก่ชาติอย่างไร” และจะได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสโมสรและประเทศชาติต่อไป
ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการจัดการประชุมใหญ่ครั้งนี้ และได้พบกับความสนุกสนาน สร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนสมาชิก ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ สมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ไลออน รศ.ดร.วีระ ลาดหนองขุ่น ผู้ว่าการไลออนส์ภาค 310-C นำสมาชิกสโมสรไลออนส์ ภาค 310-C ร่วมงานประชุมใหญ่ในครั้งนี้
มีไลออน พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี นายกสโมสรพัทยา สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ลุยเดี่ยวฝ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
0909535645