วันอังคาร ที่ 7 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

🎀🎊 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดประชุมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.30 น. ประชุมซักซ้อมมาตรการในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามและต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ชาเชียงราย
ลงพื้นที่ ร้านชาวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เวลา 11.00 น. จังหวัดเชียงราย จัดปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำสู่อากาศ สร้างความชุ่มชื้น เพื่อลดและกำจัดฝุ่นควันในอากาศ ถนน สิ่งสาธารณประโยชน์ ร้านค้าอาคาร บ้านเรือน จัดพร้อมกันในทุกอำเภอ สำหรับอำเภอเมืองเชียวราย จัดที่พระราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช และหอนาฬิกานครเชียงราย

เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามและต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ชาเชียงราย ลงพื้นที่ ร้านชามิ่งดี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

🕖 ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

👨‍🦲 เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
🍍🍎🍇🍋🍓🍒🎯🌏⛰