วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อำเภอเมืองร้อยเอ็ดว่าด้วยการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (พชอ.)

อำเภอเมืองร้อยเอ็ดว่าด้วยการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (พชอ.)

และชี้แจงไวรัสโคโรน่า ( COVID -19 ) วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น – ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ ฉ่ำมณี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธาน การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการดำเนินงาน พชอ. ระดับตำบล ซึ่งตามที่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ได้มีมติในการดำเนินงาน ตามประกาศอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เรื่องการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ พชอ.แบบมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านเศรษฐกิจ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ,ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ตลาดนัดชุมชน ตลาดประชารัฐยิ้มได้ มาตรฐาน ,ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชน สังคม และงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข, การมีส่วนร่วมในชุมชนในการแก้ไขปัญหาภาวะขาดสารไอโอดีน,การดำเนินงานป้องกันและการแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น,โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวาน),งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข,การดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรค โควิด-19,ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

: ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะในชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านรักษาความมั่นคงภายใน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และงานอุบัติเหตุในชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อน พชอ.เมืองร้อยเอ็ด เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดให้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการดำเนินงาน พชอ. ขึ้น โดยมีผู้มาร่วมประชุม ได้แก่ นายยศพล แก่นจันทร์ สนง.ควบคุมโรคเขต 7 ขอนแก่นพร้อมคณะ, เกษตรตำบล ,พัฒนากรประจำตำบล ,นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เลขา พชอ.และประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 3 พร้อมด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

๑. นายกเทศ อบต.ตำบลขอนแก่น ประธานกรรมการ
๒. กำนันตำบลขอนแก่น รองประธานกรรมการ
๓. ปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบตำบลขอนแก่น กรรมการ
๔. ปลัด อบต.ตำบลขอนแก่น กรรมการ
๕. ผู้บริหารโรงเรียนในเขตตำบลขอนแก่น ทุกแห่ง กรรมการ
๖. ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ตำบลขอนแก่น กรรมการ
๗. ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน ตำบลขอนแก่น กรรมการ
๘. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลขอนแก่น กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
๑๐. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
จำนวน 35 คน
และได้แนะนำ ชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ฉบับที่ 1,2,3,4 เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค ชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

พชอ. เมืองร้อยเอ็ด เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน “101 smart city” วีระศักดิ์ จรฯ ภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน