วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนกรกฎาคม คศ.2020

อำเภอเมืองร้อยเอ็ดว่าด้วยการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (พชอ.) และชี้แจงไวรัสโคโรน่า ( COVID -19 )

อำเภอเมืองร้อยเอ็ดว่าด้วยการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (พชอ.) และชี้แจงไวรัสโคโรน่า ( COVID -19 )วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน – ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ ฉ่ำมณี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธาน การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการดำเนินงาน พชอ. ระดับตำบล ซึ่งตามที่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ได้มีมติในการดำเนินงาน ตามประกาศอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เรื่องการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ พชอ.แบบมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านเศรษฐกิจ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ,ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ตลาดนัดชุมชน ตลาดประชารัฐยิ้มได้ มาตรฐาน ,ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชน สังคม และงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข, การมีส่วนร่วมในชุมชนในการแก้ไขปัญหาภาวะขาดสารไอโอดีน,การดำเนินงานป้องกันและการแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น,โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวาน),งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข,การดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรค โควิด-19,ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะในชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านรักษาความมั่นคงภายใน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และงานอุบัติเหตุในชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อน พชอ.เมืองร้อยเอ็ด เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดให้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการดำเนินงาน พชอ. ขึ้น โดยมีผู้มาร่วมประชุม ได้แก่ นายยศพล แก่นจันทร์ สนง.ควบคุมโรคเขต 7

ขอนแก่นพร้อมคณะ, เกษตรตำบล ,พัฒนากรประจำตำบล ,นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เลขา พชอ.และประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 3 พร้อมด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้แก่ นายก อบต.ตำบลดงลาน ,ปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบตำบลดงลาน , ปลัด อบต.ตำบลดงลาน ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ,ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
จำนวน 35 คน และได้แนะนำ ชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ฉบับที่ 1,2,3,4 เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค ชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไปพชอ. เมืองร้อยเอ็ด เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน “101 smart city” วีระศักดิ์ จรฯ ภาพข่าว
ศศรีไพร ทูลธรรม รายงาน