วันศุกร์ ที่ 3 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับพระภิกษุสามเณร
พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศให้โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย อีกทั้งมหาเถรสมาคม มีมติที่ 137/2563 เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับ พระภิกษุ สามเณร
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอให้คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการดังนี้ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จนกว่าจะพ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรค
กรณีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือแวะผ่านประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว
งดหรือเลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคนหมู่มาก เช่น งานปฏิบัติธรรมงานปริวาสกรรมประจำปี กิจกรรมบรรพชาสามเณรฤดูร้อ นเป็นต้น หากวัดไม่สามารถลดหรือเลื่อนได้ เว้นแต่มีความจำเป็นให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนระดับอำเภอให้แจ้งนายอำเภอ และให้ดำเนินตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน