วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนกรกฎาคม คศ.2020

เทศบาลตำบลช้างเผือกจับ อบจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19” ช่วยกันระดมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

วชรพงศ์ มีทรัพย์กว้าง
เทศบาลตำบลช้างเผือกจับ อบจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19” ช่วยกันระดมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 ที่ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธาน เปิด กิจกรรม รวมพลัง ชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19” ช่วยกันระดมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นางจินตนา จันทร์ธีระวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด และนางศุกฤดี ดวงตุ้ย กำนันตำบลช้างเผือก ร่วมกันกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับ กิจกรรม รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19” ช่วยกันระดมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้ง ซึ่งเป็นการสอดคล้องและเป็นการรับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคอุบัติใหม่ ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการ “รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19” ช่วยกันระดมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามสถานที่สำคัญในพื้นที่ เช่น วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเจ็ดยอด ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลช้างเผือก เจ็ดยอดพลาซ่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังนำรถฉีดน้ำออกพ่นน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อลดปัญหาหมอกควันและ ฉีดพ่นทำความสะอาดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส โควิค-19 อีกด้วย

222222222222222222222222222222222222222222222