วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด/บรรยากาศชายแดนเงียบเหงาปิดหมดการค้าชายแดนวันแรกที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก หลังคำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคล ยกเว้นรถบรรทุกสินค้า มีผลบังคับใช้

ตราด/อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด/บรรยากาศชายแดนเงียบเหงาปิดหมดการค้าชายแดนวันแรกที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก หลังคำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคล ยกเว้นรถบรรทุกสินค้า มีผลบังคับใช้

(23 มี.ค. 63) บรรยากาศที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ น.ท.นิรุจน์ สุศรี ผล.ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก หน่วยควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านหาดเล็ก ตรวจคนเข้าเมืองหาดเล็ก สาธารณสุขอําเภอ ด่านศุลกากร และหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมตรวจค่อนข้างเงียบเหงา หลังจากที่จังหวัดตราด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านกัมพูชา จังหวัดตราด ได้มีคำสั่งที่ 583 / 2563

เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคล เป็นการชั่วคราว ยกเว้นคนประจำยานพาหนะขนส่งสินค้สัญชาติสัญชาติกัมพูชาหรือสัญชาติไทย จำนวนคันละ 1 คน เท่านั้นที่สามารถนำรถสินค้าเดินทางเข้าออกผ่านจุดผ่านแดนถาวร และจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามมาตรการป้องกัน จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตรวคคนเข้าเมือง ตรวจรถสินค้าที่ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กทุกคันอย่างเข้มงวด เพื่อให้มีพนักงานขับรถส่งสินค้าเพียงคนเดียว ตามประกาศฉบับดังกล่าว โดยรถสินค้าที่ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกสินค้าจากประเทศไทย จำพวก วัสดุก่อสร้าง และสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ส่งสินค้าผ่านจากด้านจังหวัดตราด ไปยังจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยประกาศฉบับดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้วันนี้เป็นวันแรก นอกจากนี้จากร้านจำหน่ายของฝากบริเวณตลาดชายแดนบ้านหาดเล็กต่างปิดให้บริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อีกด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด