วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตรรุ่นที่3ปี2563แก่100คนที่ผ่านศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมฝึกอาชีพให้เป็นคนดีเป็นแบบอย่างป้องกันโรคโควิด-19ไม่หวนกลับยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีก

ร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตรรุ่นที่3ปี2563แก่100คนที่ผ่านศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมฝึกอาชีพให้เป็นคนดีเป็นแบบอย่างป้องกันโรคโควิด-19ไม่หวนกลับยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีก

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

เมื่อเช้าวันนี้วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม 2563 เวลา 11:00 น ณ กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 3/2563 โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม 100 คน รับการฝึกวิชาชีพช่างไฟฟ้าเบื้องต้น30ชั่วโมง รับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการบำบัด โดยการดำเนินงานของนายสันติ โอฆะพนมป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะวิทยากร

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปิดในครั้งนี้อาทิ นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี,พ.ต.ท.ภากร สุขประเสริฐ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด,พ.ต.ท.ธนพงษ์ บุตรพรหม ผู้แทน(ฝ่ายทหาร) กอรมน.ร้อยเอ็ด,หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยผู้ปกครองผู้เข้าร่วมศูนย์บำบัดฯ

นายสันติ โอฆะพนม ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ด้วยยาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ โดยยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วย นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาระบบสมัครใจเป็นอันดับแรก

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ดำเนินโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 ถึงวันที่ 23 มีนาาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่อง 12 วัน 11 คืน ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เป้าหมายคือบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอจำนวน 100 คน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มุ่งลดจำนวนผู้เสพ ตัดวงจรการค้ายาเสพติด

วันนี้การดำเนินโครงการ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการบำบัดของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นมาตรฐานวิชาการ การดูแลฟื้นฟูทางกายจิตสังคมและการบำบัด รวมทั้งการเตรียมความพร้อม ก่อนกับสู่สังคม โดยฝึกอาชีพ จำนวน 3 วัน ตามแนวทางประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 108/2557 มีผู้ผ่านการบำบักตามหลักสูตรครบทุกคน

นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง.ผวจ.รอ.กล่าวว่า-ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เบาบางลงหรือหมดสิ้นจากพื้นที่อย่างยั่งยืน สถาบันทางสังคม ทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน จะต้องเป็นสถาบันหลัก ในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างจริงจัง การดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดโดยการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม การเรียนการดูแลให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ ไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก การดำเนินงานมุ่งเน้นในเชิงคุณภาพนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจเป็นแรก

จึงขอให้ทุกคน ที่เข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และที่สำคัญให้เป็นกำลังหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อควิด-19 อีกด้วย

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว