วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดเชียงรายดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สนองตอบต่อสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน ชุมชน และบริบทในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สนองตอบต่อสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน ชุมชน และบริบทในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นายวิญญ สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่สนองตอบต่อสภาพปัญหา ความต้องการของเด็ก และเยาวชน ชุมชน และบริบทสีงคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องฑิฆัมพร โรงแรมลักษวรรณ ถนนบ้านใหม่-แม่ยาวอำเภอเมืองเชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย บุคลากรทางการศึกษา ครูอาจารย์ในสังกัดโรงเรียน ตชด. และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ได้กำหนดแผนปฏิบัติการบริหารจัดการเพื่อการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทยที่ติดกับเมียนมาใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่ถูกใช้ในการลักลอบนำเข้ายาเสพติดมากที่สุด

โดยภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีส่วนสำคัญในมาตรการที่ 4 การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยการพัฒนาระบบการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบท ทั้งในด้านชาติพันธุ์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ การจัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะตามช่วงวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทางเลือก กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเสริมสร้างวินัยเพื่อให้เด็กพฤติกรรมเชิงบวก และมีเจตคติไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในความร่วมมือดำเนินงาน

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สนองตอบต่อสภาพปัญหา ความต้องการของเด็กและเยาวชน ชุมชน และบริบทสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีหน้าที่ในการอำนวยการ บริหารจัดการ ประสานงาน และกำกับติดตาม ให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการ ลดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเร่งด่วนอีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
23/03/63