วันอังคาร ที่ 7 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กลุ่มไทยออยล์ มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่หน่วยงานในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและเขตอำเภอศรีราชา หวังช่วยป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัส Covid -19

กลุ่มไทยออยล์ มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่หน่วยงานในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและเขตอำเภอศรีราชา หวังช่วยป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัส Covid -19

วันนี้ (24 มีนาคม 2563) ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เข้าส่งมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและเขตอำเภอศรีราชา อาทิ เทศบาลนครแหลมฉบัง สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา สถานีตำรวจภูธรศรีราชา เพื่อร่วมป้องกันและลดแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19
นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า กลุ่มไทยออยล์ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ที่กำลังเป็นปัญหาของทุกภาคส่วน จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสดังกล่าว ด้วยการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อให้แก่หน่วยงานภาครัฐในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและเขตอำเภอศรีราชา เพื่อลดโอกาสการติดไวรัสของผู้ที่มาติดต่อหน่วยงานต่างๆ
พร้อมกันนี้ยังร่วมเชิญชวนให้หน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขอนามัยที่ดี ล้างมือเป็นประจำ รับประทานอาหารปรุงสุกและใช้ช้อนส่วนตัวทุกครั้ง รวมถึงการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลง และขอเป็นกำลังใจให้ทั้งส่วนงานภาคราชการและเอกชน รวมถึงประชาชนทุกคน ร่วมกันแก้ไขปัญหาและผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน