วันพุธ ที่ 8 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดร้อยเอ็ดโครงการมอบหนักกากอนามัยให้กับประชาชนตามนโยบายการผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

จังหวัดร้อยเอ็ดโครงการมอบหนักกากอนามัยให้กับประชาชนตามนโยบายการผลิตหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563เมื่อเวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานโครงการมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตามนโยบายการผลิตหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางถึง ที่เปิดงานทำหน้ากากอนามัยคณะขับเคลื่อนกล่าวรายงานในครั้งนี้”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” โดยให้มีหน้ที่สร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู
ก, ในระดับอำเภอ เพื่อให้เป็นทีมประชาสัมหันธ์ผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทำหน้ากาก
อนามัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
เนินโครงการ ตามนโยบายเร่งควนในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) โดยมี
เป้าหมาย เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน จำนวน 50 ล้านชิ้น และจังหวัดร้อยเอ็ดมี

เป้าหมายการผลิตหน้ากาก จำนวน 1,118,976 ชิ้น สำหรับแจกให้กับประชาชนทุกคน
อำเภอโพธิ์ชัย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ง เทศบาล
ตำบล 9 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 58,185 คน ได้รับ
การจัดสรระบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน
220,896 บาท มีเป้าหมายในการผลิต จำนวน 49,088 ชิ้น
ผลการดำเนินการ ดังนี้
.. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ และสร้าง
ทีมครู ก, ครบทุกแห่ง 100% โดยมีทีมวิทยากรหรือครู ก. จำนวน 112 ทีม ผู้ผ่นการอบรม
ทั้งสิ้น 1,3401, คน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ดำเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วนใน
โครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สามารถผลิตหน้กากอนามัย
ได้ทั้งสิ้น จำนวน 59,030 ชิ้น และแจกจ่ายไปแล้วบางส่วน จำนวน 31,524 ชิ้น
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้มีการจัดหาหนักากอนามัยเพิ่มเติมจาก
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสำหรับประชาชนอีกคนละ 1 ชิ้น เป็นจำนวนเพิ่มอีก 60,000 ชิ้น
110,69

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนใน
การใช้หน้ากากอนามัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลิตขึ้น ในลำดับถัดไป ขอกราบเรียนเชิญท่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวให้กำลังใจและให้แนวทางการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค
ติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำชุมชนในโอกาส
ต่อไป
#ตามนโยบายของกระทรวงฯดังนี้
การดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19,
(Coronavirus Disease 2019 : Covid-19)ด้วยสถานการณ์การระบาตของโรคดเชื้อไวรัะโคโรนา 2019 (COVID 19) ในเมือง
อู่ชั่น มณทลหูเป้ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และอค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของ
โรคคิดเชื้อไวรัส โศโรนา 2019 (COVID-19) เป็น “ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศ”
เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าว ได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน

_____
คณิต ไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน ข่าวจากจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019/COVID-19