วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ตราด/องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูดจัดโครงการมอบหนักกากผ้าอนามัยแจกให้กับประชาชนตามนโยบายการผลิตหน้ากากผ้าอนามัยขององค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ตราด/องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูดจัดโครงการมอบหนักกากผ้าอนามัยแจกให้กับประชาชนตามนโยบายการผลิตหน้ากากผ้าอนามัยขององค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เมื่อเวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด เป็นประธานเปิดการอบรมก่อนลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนแจกจ่าย โดยจะได้รับคนละ 1 ชิ้น ต่อ 1 คน พร้อมวัดอุณหภูมิจากโรงพยาบาลส่งเสริมเพื่อสุขภาพตําบลไม่รู้พอละแจกจ่ายหน้ากากผ้าอนามัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด อสม.ร่วมแจกหน้ากากผ้าอนามัยให้กับประชาชนหมู่ 1-6 ต.ไม้รูด ตามนโยบายการผลิตหน้ากากผ้าอนามัยขององค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ.ที่บริเวณหมู่ 1 และหมู่ 6 ต.ไม้รูด จำนวน 1,815 ชิ้น ทำหน้ากากผ้าอนามัยเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
และการจัดทำหน้ากากผ้าอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันตนเองเพื่อให้ประชาสัมหันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทำหน้ากาก
ผ้าอนสมัย และส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นในตําบลไม้รูด/องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูดจัดโครงการมอบหนักกากผ้าอนามัยแจกให้กับประชาชนตามนโยบายการผลิตหน้ากากผ้าอนามัยขององค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด

เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด อสม.ร่วมแจกหน้ากากผ้าอนามัยให้กับประชาชน ต.ไม้รูด ตามนโยบายการผลิตหน้ากากผ้าอนามัยขององค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ.ที่บริเวณหมู่ 1 และหมู่ 6 ต.ไม้รูด จำนวน 1,815 ชิ้น ทำหน้ากากผ้าอนามัยเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
และการจัดทำหน้ากากผ้าอานามัยเพื่อการป้องกันตนเองเพื่อให้ประชาสัมหันธ์ผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทำหน้ากาก
ผ้าอนามัย และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
เนินโครงการ ตามนโยบายเร่งด่วนในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) โดยมี
เป้าหมาย เพื่อจัดทำหน้ากากผ้าอนามัยให้แก่ประชาชน จำนวน 7,474 ชิ้น
เป้าหมายการผลิตหน้ากากผ้าอนามัย สำหรับแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ตําบลไม้รูด
ทุกหมู่บ้านได้รับ
การจัดสรรระบบวบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดทำหน้ากากผ้าอนามัย จำนวน 33,633 บาท มีเป้าหมายในการผลิต จำนวน 7,474 ชิ้น
ผลการดำเนินการ ดังนี้
.. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ดำเนินการจัดให้ความรู้ ความเข้าใจก่อนแจกหน้ากากผ้าอนามัย 100% โดยมีทีมงานองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด
ให้ความเข้าใจและประชาสัมพันธน์ตามนโยบายเร่งด่วนใน
โครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สามารถผลิตหน้กากอนามัย
ได้ทั้งสิ้น จำนวน 7,474 ชิ้น รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 33,633 บาท

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนใน
การใช้หน้ากากผ้าอนามัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลิตขึ้นให้แนวทางการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค
ติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และลงหมู่บ้านแจกจ่ายหน้ากากผ้าอนามัยให้กับประชาชนชุมชนในโอกาส
ต่อไป
#ตามนโยบายของกระทรวงฯดังนี้
การดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19,
(Coronavirus Disease 2019 : Covid-19)ด้วยสถานการณ์การระบาตของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในเมือง
อู่ชั่น มณทลหูเป้ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และอค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของ
โรคคิดเชื้อไวรัส โศโรนา 2019 (COVID-19) เป็น “ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศ”
เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าว ได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จังหวัด
ตราดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างไกล้ชิดเพื่อบันเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป/

ภาพ/ข่าววิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด