วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พล.ม.1 จัดรถครัวสนามแจกจ่ายอาหารให้กับประชนอย่างต่อเนื่อง

พล.ม.1 จัดรถครัวสนามแจกจ่ายอาหารให้กับประชนอย่างต่อเนื่อง

เมื่อ 23 เม.ย. 63,1100 พล.ม.1 จัดรถครัวสนามทำอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 2,000 กล่อง ณ บริเวณหน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พ.ช. โดยมีประชาชนรับบริการ
ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจคัดกรองและการเว้นระยะห่างทางสังคม
หรือ Social Distancing ที่หน่วยได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค พล.ม.1 จึงได้ดำเนินการ ประกอบอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้ง 6 ในห้วงเดือน เม.ย.63 รวมยอดทั้งหมด 13,000 กล่อง และได้รับการตอบรับจาก ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งในครั้งนี้มีบริษัท/ห้างร้านและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอาหาร ประกอบด้วย
1.โรงแรมBreeze hill บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด
2. คุณวิทยา วงศ์ลาภพาณิชย์แจกข้าวเหนียวไก่ทอด จำนวน 1,000 ชุด