วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ทหารจิตอาสาภัยพิบัติชุดช่าง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด กว่า 22 หลังคาเรือน ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อน วาตภัย

DISASTER : ทหารจิตอาสาภัยพิบัติชุดช่าง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด กว่า 22 หลังคาเรือน ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อน วาตภัย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 ทหารจิตอาสาภัยพิบัติหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 นำกำลังพลชุดช่างทหารจิตอาสาพระราชทาน/ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของหน่วย เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 22 หลังคาเรือน ปัจจุบันทหารจิตอาสาภัยพิบัติ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้การช่วยเหลือบ้านพักของผู้ประสบภัย ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น