วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม คศ.2020

เราไม่ทิ้งกัน กองพันทหาราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 ช่วยเหลือภัยแล้ง

เราไม่ทิ้งกัน กองพันทหาราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 ช่วยเหลือภัยแล้ง

เมื่อ 27 เมษายน 2563 เวลา 0900-1630 หน่วยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 โดย พันโทอมร อุนาศรี ผู้บังคับกองพันทหาราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 มอบหมายให้ ร้อยโทมงคล จินาพร นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะของหน่วย เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ตำบลบ้านโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการแจกจ่ายน้ำสำหรับ อุปโภค – บริโภค จำนวน 24,000 ลิตร ให้กับราษฎร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค-บริโภค ดังนี้
1) ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนโหนนตก หมู่ 11 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 18,000 ลิตร
2) นางสำรอง เทนคำปาบ บ้านเลขที่ 30 หมู่ 1 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2,000 ลิตร
3) ว่าที่ ร้อยตรีเพชร สมโส บ้านเลขที่ 75 หมู่ 1 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2,000 ลิตร
4) นายสนม บุดดีเสาร์ บ้านเลขที่ 42 หมู่ 1 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2,000 ลิตร
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ในการให้ความช่วยเหลือของกองทัพบก

————-
ภาพ/ข่าว ร้อยโทวิชัย สุขวัฒนานุกูล