โรงเรียนกุลดิศฯวิเชียรบุรีแจ้งข่าวผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนกุลดิศฯวิเชียรบุรีแจ้งข่าวผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี และกุลดิศฯหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้งข่าวสารออกเป็นเอกสาร เลขที่ ว001 พิเศษ / 2563 ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ 2 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนกุลดิศฯวิเชียรบุรี พร้อมให้คำมั่นว่าจะดูแลพัฒนาบุตรหลานของท่านด้วยความตั้งใจจริงอย่างสม่ำเสมอ

และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งข่าวสารในปีการศึกษา 2563 โดยได้เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 โดยเปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุด และโรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นี้ และสำหรับในส่วนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะสอบในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 และรับฟังประกาศผลสอบในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 และสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และซื้อเครื่องแบบนักเรียนของภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 นั้น ระดับเตรียมอนุบาลถึง ป.3 วันที่ 8 มิถุนายน ระดับชั้น ป.4 ถึง ป.6 วันที่ 9 มิถุนายน และระดับชั้น ม.1 ถึง ม.3 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยจะเริ่มเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้เป็นต้นไป.

ข่าว –ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์