ร้อยเอ็ด/… จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน…

ร้อยเอ็ด/…
จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน…

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายกองเอก วันชัย คงเกษม ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ร้อยเอ็ด/ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน

เครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานเครื่องหมาย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภอเมืองสรวง/ นายกิตติภูมิชัย วงศ์สนิท นายอำเภอโพนทราย/ นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอหนองฮี/ นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอเมยวดี/ และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติเป็นส่วนรวมสำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

ดำเนิน พรมไชยา/รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด.