วันพุธ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด/… รอง ผบ.พล.ร.6 พร้อมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ออกปฎิบัติงานบรรเทาช่วยเหลือผู้ที่ได้ความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ร้อยเอ็ด/…
รอง ผบ.พล.ร.6 พร้อมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ออกปฎิบัติงานบรรเทาช่วยเหลือผู้ที่ได้ความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่ อ.เมือง จ.มหาสารคามวันนี้ที่ 6 พฤษภาคม 2563 พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6/ หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 2 ร่วมกับประชาชนจิตอาสา และ อสม. ออกเยี่ยมเยียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ รวมถึงรับทราบปัญหาการขายผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1. นางรัศมี ศรีจั๊ด อายุ 58 ปี ผู้พิการแขนขาอ่อนแรง ป่วยติดเตียง ฐานะยากจน
2. นายพงษ์ศักดิ์ เหล่านิล อายุ 63 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ฐานะยากจน
3. นายอุดม มะพันธ์ อายุ 75 ปี ผู้สูงอายุ ฐานะยากจน ไม่มีผู้ดูแล
4. นางขาน พรมศรี อายุ 51 ปี ผู้พิการทางหู ฐานะยากจน
5. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก ต.ห้วยแอ่ง .พล.ร.6 โดยการนำของ พล.ต.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผบ.พล สนองพระราชปณิธาน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสนองตอบพระราโชบายและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย ทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ประเทศชาติมั่นคง เป็นปึกแผ่น และประชาชนของพระองค์มีความรัก ความสามัคคี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ จากพระราชบิดา ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด.