วันศุกร์ ที่ 10 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มุกดาหาร หลายหน่วยงานลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ต้านภัยโควิด19

มุกดาหาร หลายหน่วยงานลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ต้านภัยโควิด19

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 เวลา 13.30 น. นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนจำนวน 33 คน ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ซึ่งสมัครเข้าทำงาน ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีค่าแรงวันละ 300 บาท และค่าอาหารวันละ 50 บาท ระยะเวลาการจ้าง 60 วัน พร้อมกันนี้ได้พูดคุยให้กำลังใจ หลายหน่วยงานที่ส่งวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมเครื่องจักรกลร่วมปฏิบัติงาน ทั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 มุกดาหาร แขวงทางหลวงมุกดาหาร และสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

จากนั้น นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมวางแผนและติดตามการสนับสนุนโครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ต้านภัยโควิด19 ณ อาคารฝึกอบรมฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ้านดอนม่วงพัฒนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงาน อาทิ ที่ทำการปกครองจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร สถานีพัฒนาที่ดิน เกษตร แรงงาน ประมง พัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์ ปศุสัตว์ กศน. TOT มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมและพิจารณาให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง การสนับสนุนพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ สนับสนุนการจ้างงาน สนับสนุนการฝึกอาชีพ/วิทยากร สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อถ่ายองค์ทอดความรู้

สำหรับกิจกรรมในโครงการ “ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด19” ประกอบด้วยหลายกิจกรรม เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา ปลูกผัก ปลูกผลไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177