นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่หนึ่ง (นายสุชาติ ตันเจริญ)นางสาวนภาพร แนวพะนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ อสม. ตำบลวังกระแจะ ได้ลงพื้นที่ และ เยี่ยมเยียนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังกระแจะ จังหวัดตราด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19)

จังหวัดตราด-วังกระแจะ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่หนึ่ง (นายสุชาติ ตันเจริญ)

นางสาวนภาพร แนวพะนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ อสม. ตำบลวังกระแจะ ได้ลงพื้นที่ และ เยี่ยมเยียนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังกระแจะ จังหวัดตราด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ได้อย่างปกติสุขในสังคม และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยนำข้าวสาร ปลาเค็ม น้ำดื่มแร่ธาตุชาติ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ภายใต้วิกฤต

#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน
#เราไม่ทิ้งกัน
#จังหวัดตราดต้องชนะ