พล.ร.7/ศอ.จอส.พล.ร.7 ร่วมกับ รพศ.5 ได้จัดทำอาหารกล่อง ข้าวสาร และพืชผลทางการเกษตรโดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อแจกจ่ายฯให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อ 7 พ.ค.63 1700 น. พล.ร.7/ศอ.จอส.พล.ร.7 ร่วมกับ รพศ.5 ได้จัดทำอาหารกล่อง ข้าวสาร และพืชผลทางการเกษตรโดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อแจกจ่ายฯให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ที่สัญจร ไป/มา และมวลชนรอบค่าย มีประชาชนที่มารับบริการจำนวน 565 คน ทุกคนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบคัดกรองที่หน่วยร่วมกับ รพ.สต.ดอนแก้ว ได้กำหนดไว้เป็นอย่างดี และ หน่วยได้ดำเนินโครงการ Army delivery จัดส่งอาหารกล่อง และข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.ดอนแก้ว จำนวน 10 หมู่บ้าน 33 ราย ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยในห้วงตั้งแต่ 1 เม.ย.63 จนถึงปัจจุบัน (7 พ.ค.63)รวมทั้งสิ้นผู้เข้ารับบริการจำนวน 15,749 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย