วันศุกร์ ที่ 3 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้แต่ละจังหวัดจัดพื้นที่ในการรองรับคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เพื่อ กักตัว สังเกตอาการ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้แต่ละจังหวัดจัดพื้นที่ในการรองรับคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เพื่อ กักตัว สังเกตอาการ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี ได้จัดเตรียมพื้นที่ โลคอล ควารันทีน ( Local Quarantine) ไว้หลายแห่ง ที่เปิดให้บริการแล้วคือรีสอร์ทแห่งหนึ่งใน อำเภอโป่งน้ำร้อน และ ที่วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี ที่ผ่านมาได้มีการกักตัวคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกัมพูชาเพื่อสังเกตอาการจนครบตามกำหนด และส่งกลับภูมิลำเนาไปแล้วรวม 2 รุ่น ซึ่งทุกคนได้ผ่านการตรวจคัดกรองและไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่อย่างใด
************** เสียงสัมภาษณ์ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รอง ผวจ.จันทบุรี ***********
ในการเฝ้าระวัง การอำนวยความสะดวก ดูแล ผู้ที่กักตัวที่โลคอล ควารันทีน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อสม.ทหาร ชรบ.มาดูแลรักษาความปลอดภัย และญาติของผู้ที่ถูกกักตัวสามารถเข้าเยี่ยมได้ตามข้อกำหนดเว้นระยะห่าง สร้างความอบอุ่น และ ความสบายใจแก่ผู้ที่ถูกกักตัว
********** เสียงสัมภาษณ์ คนไทยที่กักตัว**********

ความร่วมมือของโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ รวมทั้งท้องถิ่น ที่พร้อมเป็น ศูนย์โลคอล ควารันทีน เพื่อให้ประเทศไทย ผ่านพ้นวิกฤติ โควิด-19 แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความร่วมมือในการช่วยกัน และความเสียสละของคนจันทบุรีที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ด้านสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในจันทบุรี ปัจจุบันพบว่าดีขึ้นโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลามากกว่า 30 วันแล้ว จึงได้มีมาตการผ่อนคลาย ปลดล็อค บางเรื่อง เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตหรือประกอบอาชีพได้สะดวกขึ้น แต่ยังคงอยู่ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน รวมทั้ง การเว้นระยะห่างทางสังคม การรักษาความสะอาด การใส่หน้ากาก สิ่งเหล่านนี้ยังคงต้องยึดปฏิบัติให้เป็นปกติวิสัยแบบใหม่ หรือที่เรียกกันว่า นิวนอร์มอน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนที่ทางการแพทย์จะมีวัคซีนในการป้องกัน และ รักษา ระงับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ในอนาคต

****************
จรัล บรรยงคเสนา / ภาพ / ข่าว 089 6767346
วิจิตร ภักนิกร บรรยายเสียง