วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม คศ.2020

จังหวัดปราจีนบุรี เปิดต่อทะเบียนประมงและขึ้นทะเบียนประมงใหม่เพิ่มเติม

จังหวัดปราจีนบุรีเปิดต่อทะเบียนประมงและขึ้นทะเบียนประมงใหม่เพิ่มเติม

เพื่อรับสิทธิเงิน 15,000 บาท จากรัฐบาล
ที่สำนักงานประมงอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
นายธีรพงศ์ ไกรนรา ประมงจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจประมงอำเภอบ้านสร้าง ในการให้บริการเกษตรกรตามนโยบายของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับต่อทะเบียนเกษตรกรประมงรายเก่าที่ขาดอายุ เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมงรายใหม่ และรับจดแจ้งการประกอบกิจการการเลี้ยงกุ้งทะเล

ในวันนี้มีเกษตรกรประมง ต่างหลั่งไหลมาต่อทะเบียนประมงที่ขาดอายุ และ ขี้นทะเบียนประมงใหม่ เป็นจำนวนมาก จากการสอบถามผู้เข้ารับบริการพบว่าได้รับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนบ้าน ญาติมิตร จากวิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้งจากอินเทอร์เน็ต จึงมาติดต่อสำนักงานประมงอำเภอบ้านสร้าง เพื่อให้เกิดสิทธิตามที่รัฐบาลกำหนด โดยหวังจะได้เงินจำนวน 15,000 บาท ไปบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากที่ผ่านมา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบให้ขาดรายได้ เพราะไม่สามารถจำหน่ายสัตว์น้ำได้เหมือนในภาวะปกติ ประกอบกับในพื้นที่เกิดภัยแล้งที่รุนแรง ส่งผลให้สัตว์น้ำที่เลี้ยงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งอยากขอร้องให้รัฐบาลพิจารณาให้ความช่วยเหลือในประเด็นผลกระทบจากภัยแล้งด้วย
จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการ แพกุ้งแพปลา ได้แก่ แพ อ.รุ่งเรือง แพครูปัญญากรุ๊ป แพสถานีกุ้งเป็น และแพมั่งมี

จากการสอบถามพบว่าในปัจจุบันกำลังการซื้อ-ขาย ยังค่อนข้างต่ำกว่าสถานการณ์ปกติกว่าครึ่งหรือร้อยละ 50 เนื่องจากตลาดปลายทางมีความต้องการซื้อน้อย เมื่อซื้อไปแล้วขายต่อไม่ได้ เพราะลูกค้าปลายทางส่วนใหญ่ คือ ร้านอาหาร ยังไม่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดดำเนินการอย่างในภาวะปกติ อีกทั้งกำลังซื้อของภาคครัวเรือนลดลง ดังนั้น ผู้ประกอบการแพต่างๆ จึงต้องปรับตัวโดยการประคับประคองกิจการในหลายด้านให้อยู่รอด โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่าย เพื่อรอวันที่ทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติ

//ธนปกรณ์ วิศวามิตร //ปราจีนบุรี