วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ฉก.ทพ.36 จัด กพ.จิตอาสาฯ,นายสิบพยาบาล,ช่างตัดผม, รวม 4 นาย โดยใช้ จยย.จำนวน 2 คัน เข้าปฏิบัติงาน ปจว./ปชส.เพื่อช่วยเหลือ ปชช.ในพื้นที่ บ.ป่าเหว

เมื่อ 12 พ.ค.63 ,0900
ฉก.ทพ.36 จัด กพ.จิตอาสาฯ,นายสิบพยาบาล,ช่างตัดผม, รวม 4 นาย โดยใช้ จยย.จำนวน 2 คัน เข้าปฏิบัติงาน ปจว./ปชส.เพื่อช่วยเหลือ ปชช.ในพื้นที่ บ.ป่าเหว

ม.12 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทุรกันดาร ปัจจุบันยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง, ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และได้รับผลกระทบจากไวรัส (Covid – 19) เพื่อให้ ปชช.ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการป้องกันโรคติดต่อ และความต้องการของ ปชช.โดยมีกิจกรรมดังนี้.-
1. ระหว่างเดินทางเข้า หมู่บ้านป่าเหว ชป.กร.ฯ ได้พบต้นไม้ล้มทับเส้นทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 11 พ.ค.63,ได้เกิดพายุและฝนตกหนักหลายแห่งในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง ชป.ฯ ดังกล่าวจึงทำการตัดทอนกิ่งไม้ขณะนี้สามารถเปิดเส้นทางให้ ปชช. สัญจรไป-มา ได้ตามปกติแล้ว
2. นายสิบพยาบาล แนะนำการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (Covid – 19)/โรคมาลาเรีย/โรคไข้เลือดออก/และโรคชิคุนกุนยา ให้กับประชาชน

3. แจกจ่ายหน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น
4. บริการตัดผม จำนวน 13 ราย
5. แจกจ่ายแผ่นพับการป้องกันโรค (Covid-19)/โรคมาลาเรีย/โรคชิคุนกุนยา/และโรคไข้เลือดออก
5. มอบข้าวสาร-เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับ ปชช.ที่มีฐานะยากจน จำนวน 3 ราย ตามโครงการ
Army Dalivery
6. ความต้องการของ ปชช.ในหมู่บ้าน
6.1 หน้ากากอนามัย
6.2 เจลล้างมือ
6.3 สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย