นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่หนึ่ง (นายสุชาติ ตันเจริญ)นางชลนิภา มิฟองฟู ผอ.รพ.สต.ตำบลสะตอ นางปรียานุช สวัสดิมงคลพยาบาลวิชาชีพรพ.สต.ตำบลสะตอ พร้อมด้วย อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน

จังหวัดตราด-ที่ตำบลสะตอ วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่หนึ่ง (นายสุชาติ ตันเจริญ)นางชลนิภา มิฟองฟู ผอ.รพ.สต.ตำบลสะตอ นางปรียานุช สวัสดิมงคลพยาบาลวิชาชีพรพ.สต.ตำบลสะตอ พร้อมด้วย อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน

ในเขตพื้นที่ตำบลสะตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ได้อย่างปกติสุขในสังคม และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยนำข้าวสาร ปลาเค็ม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ภายใต้วิกฤต

#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน
#เราไม่ทิ้งกัน
#จังหวัดตราดต้องชนะ