วันพุธ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายพีรพงศ์ จารุสาร เลขานุการสมาคมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.20 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ นายพีรพงศ์ จารุสาร เลขานุการสมาคมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เพื่อขอให้พิจารณากรณีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อคนตาบอดของธนาคารออมสินในการเข้าถึงโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน