วันเสาร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผอ.สง.ปรมน.ทร.เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ตามบ้านพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ

ผอ.สง.ปรมน.ทร.เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ตามบ้านพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณา จักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) หลังจบภารกิจ “ตู้ปันสุข” ที่ อำเภอสัตหีบ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ตามบ้าน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และมอบหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค( face shield ) ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 8 ครัวเรือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ณ อำเภอสัต หีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 พ.ค.63

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม (ผอ.สง. ปรมน.ทร.) ได้กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้มีเป้าหมายสำคัญคือ ต้องการมาเยี่ยม เยียนให้กำลังใจ และช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ซึ่งทราบว่าในพื้นที่อำเภอสัตหีบ มีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีความต้องการที่จะร่วมเป็นกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ พี่น้องประชาชน ได้มีขวัญและกำลังใจต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645