คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2406 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(CPI) หัวข้อ “การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดกิจกรรมที่มีความสำคัญเร่งด่วน(Big Rock) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยมีนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล เป็นประธานเปิดการสัมมนา
โดยนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะด้านดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI และการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดกิจกรรมที่มีความสำคัญเร่งด่วนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องดำเนินการให้มีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในภาพรวมของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งนี้ในวงสัมมนาได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลาย

โดยเห็นตรงกันว่า ควรสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชนตามหลักสิทธิมนุษยชน การทำงานของสื่ออย่างมีอิสระ มีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมา การตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐและภาคการเมืองอย่างเปิดเผย การดำเนินคดีอย่างยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระในกระบวนการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสามารถช่วยยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตในภาพรวมของประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น คาดว่าแนวทางดังกล่าว ในอนาคตประเทศไทยจะอยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 ซึ่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน จากเดิมที่ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนนในช่วงปีที่ผ่านมาเท่านั้น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน