นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้เชิญนายประเวทย์ ตันติสัจธรรม เลขาธิการสมาคมไทยบล็อกเชน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2403 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา นำโดย นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้เชิญนายประเวทย์ ตันติสัจธรรม เลขาธิการสมาคมไทยบล็อกเชน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มดังกล่าว ซึ่งสมาคมอยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มและมีความยินดีในการสนับสนุนการดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คณะฯ ได้มีความเห็นว่า ไทยควรมีแพลตฟอร์มกลางสำหรับประเทศไทย ซึ่งการที่ภาครัฐดำเนินการเองอาจไม่เหมาะสม ควรให้ภาคเอกชนดำเนินการในการสร้างแพลตฟอร์ม และหน่วยงานภาครัฐออกมาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนการเข้าร่วมแพลตฟอร์มดังกล่าว

เช่น การกำหนดนโยบายยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินการบนแพลตฟอร์มของไทยหรือการกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการดำเนินการเข้าสู่ระบบและให้ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) หรือเศรษฐกิจฐานรากสามารถเข้าร่วมแพลตฟอร์มได้ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะส่งผลให้ไทยสามารถมีฐานข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน