วันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบพื้นที่คืนผู้ประสบภัย กรณีทรายทับถมพื้นที่การเกษตร อำเภอเสลภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบพื้นที่คืนผู้ประสบภัย กรณีทรายทับถมพื้นที่การเกษตร อำเภอเสลภูมิ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณแปลงนา บ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบพื้นที่คืนผู้ประสบภัย กรณีทรายทับถมพื้นที่การเกษตร โดยมีพลตรีธวัชชัย แจ้งประจักร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และราษฎรผู้ประสบอุทกภัย เข้าร่วมพิธี
นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุล และคาจิกิ ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ทั้ง 20 อำเภอ

ซึ่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์ทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลัง เข้าช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่การเกษตรที่ถูกทรายทับถมพื้นที่จากพายุดังกล่าว จำนวน 1,244.25 ไร่ เกษตรผู้ประสบภัย จำนวน 408 ราย ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง อำเภอหนองพอก อำเภอเมยวดี และพนมไพร สำหรับพื้นที่อำเภอเสลภูมิ มีผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทรายทับถมพื้นที่การเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 6 ตำบล 32 หมู่บ้าน เกษตรกร 149 ราย พื้นที่ 651 ไร่ 1 งาน ซึ่งปัจจุบันการดำเนินการบูรณาการให้ความช่วยเหลือของภาคส่วนต่างๆ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร กรณีทรายทับถมพื้นที่การเกษตร อำเภอเสลภูมิ จำนวนทั้งสิ้น 149 ราย เป็นเงิน 3,601,150 บาท และส่วนที่นอกเหนือจากการได้รับเงินเยียวยา จังหวัดได้แบ่งให้กับหน่วยงานต่างๆ เข้าไปดำเนินการขนย้ายทรายปรับเกลี่ยพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องผู้ประสบภัย ได้ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูก ตลอดจนส่งเสริมการปลุกพืชระยะสั้น โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง เพื่อให้เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทภัย สามารถสร้างรายได้หลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ดังนี้ บ้านไค่นุ่น ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด บ้านท่าเยี่ยม และท่าทางเกวียน ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด และ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด บ้านท่าโพธิ์ ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 27 และ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด บ้านวังเข ตำบลเหล่าน้อย และ บ้านหนองกุง ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ในปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

/////_///////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน