จังหวัดร้อยเอ็ดคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น)จาก3หมู่บ้านที่ผ่าน /PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-tum/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ดคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น)จาก3หมู่บ้านที่ผ่าน

/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-tum/0817082129-รายงาน

วันนี้เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. นายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน “การประเมินผลงานหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ. 2563” โดยในช่วงเช้ามีหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินจำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้


1. บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 23 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
2. บ้านหนองม่วงส้ม หมู่ที่ 7 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
3. บ้านปากปลาค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย
โดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตรวจประเมินผลงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามเกณฑ์ประเมินคะแนนจำนวน 100 คะแนน ดังนี้

1. การบริหารองค์กร (20 คะแนน) ได้แก่
1.1. ภาวะความเป็นผู้นำ
1.2. การมีส่วนร่วม
1.3. ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
1.4. ความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านและหน่วยงานภายนอก
1.5. กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน
1.6. การให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน
1.7. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
2. การพัฒนาหมู่บ้าน (60 คะแนน)
2.1. แผนพัฒนาหมู่บ้าน
2.2. โครงการพระราชดําริ
2.3. การส่งเสริมเศรษฐกิจ
2.4. การพัฒนาสังคม
2.5. การจัดการสิ่งแวดล้อม
2.6. การพัฒนาคนและสร้างเสริมสุขภาพกายใจ
3. ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานในภาพรวม (20 คะแนน)

โดยคณะกรรมการได้รับชมวีดีทัศน์สรุปผลงานของแต่ละหมู่บ้าน ผลงานเอกสาร ภาพถ่าย และผลงานรางวัลที่ได้รับ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด 100 คะแนน หลังจากนั้นคณะจะประชุมสรุปผลการประเมิน เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาประกาศผู้ชนะเลิศรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางหมู่บ้านเข้มแข็งแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปี พ.ศ. 2563 ต่อไป

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/ธนภัทร รัตนสมัย-เลขารอง.ผวจ.รอ.-ภาพ