วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020

ร้อยเอ็ด… จัดทำแผนงาน/โครงการ ภายใต้ กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศในด้านต่างๆ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563

ร้อยเอ็ด…

จัดทำแผนงาน/โครงการ ภายใต้ กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศในด้านต่างๆ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่(1มิถุนายน2563)เวลา 09.30 น.นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ยอดแก้ว ผอ. กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม, นายศักดิ์ศรี ไชยกรุฉินผอ. กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม, นายชัยภัทร บรรพชาติ มีศิริ ผอ. กลุ่มกิจการพิเศษ, โดยมี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระพุทธิสารมุนี เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ พร้อมผู้นำชุมชนภายในเขตพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อจัดเตรียมแผนเสนอแผนให้แล้วเสร็จในวันนี้ สำนักงานวัฒนธรรมมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคู่มือการเสนอโครงการ
ภายใต้กรอบนโบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช)
ตามที่ ครม ได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ตามที่สศช. เสนอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 นั้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบนโยบายฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำมาสู่การใช้จ่ายเงินภายใต้แผนการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานๆ จึงได้จัดทำคู่มือการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฯ เพื่อให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดข้อเสนอแผนงานก็โครการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามชั้นตอนต่อไป ดังนี้
1. แผนงานหรือโครการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไร้บผลระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท
1.1 เหตุผลความจำเป็น
การใช้จ่ายเงินกายใต้พระราชกำหนดฯ มีวัตถุประสงค์ในการพยุงเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต และฟื้นฟู
เศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ เมืองาการรบดองได้ติดชื้อไวสโรนา 2019 และได้แก่การหดตัวของ
เศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อครื่องนต์ทางศรษฐกิจของกยทั้งในภาคการผลิต ภาคการบริการ และ
ภาคการส่งออกไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ทำให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ยังคง
มีสถานการณ์การระบาดทั่วโลกเหลือเพียงการใช้ทรัพยากรของภาครัฐและความสามารถในการจัดหาทรัพยากร
ในการพยุงเศรษฐกิจ ขณะที่วิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยฉพาะการจัดงาน การประกอบอาชีพของประชาชน และการดำเนินธุระกิจของผู้ประกอบการ ทำให้ในระยะสั้นจำเป็นต้องลดผลกระทบของประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม และให้ควมช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เพื่อรักษาการงานในภาพรวมของประเทศ
นอกจากนี้ แนวไน้มความปกตีใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาสู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยดำเนินการ
อย่างมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอพียง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศจากภายใน และช่วยให้มีความสามารถในการต้านทานลดกระทบ (Rele) จากวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดในประเทศ และในระดับโลก
ยังมีความไม่แน่นอนของการสิ้นสุดการระบาด และยังคงมีความเสี่ยงที่ประเทศไทยอาจเกิดการระบาดซ้ำ
ดังนั้น การใช้จ่่ายเงินภายใต้พระราชกำหนดฯ จึงควรต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดในแต่ละช่วงเวลา..

ณ ห้องประชุม วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมกว่า 12 หน่วยงาน และมีพี่น้องเครือข่ายชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ชุมชนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน กล่าวได้ว่าในส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้แจ้งหลักการการจัดทำแผนภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของประเทศในด้านต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้ความสำคัญต่อสาขาเศรษฐกิจของประเทศที่ยังมีความได้เปรียบและต่างประเทศยังมีความต้องการเช่นเกษตรมูลค่าสูงเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารแหล่งและบริการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและยั่งยืนอุตสาหกรรมการบริการรวมทั้งให้ความสำคัญต่อกิจกรรมและธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพและโอกาส ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่เพื่อแจ้งจังหวัดเพื่ออนุมัติงบประมาณต่อไปในครั้งนี้

_สื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด
))}}}}}}}}}>
คณิต ไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์
ภาพ/ข่าว::ศรีไพร ทูลธรรม
สื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด Update สถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด