วันอังคาร ที่ 14 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

♥️🌏🌼 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00 น. คณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 จัดประชุม ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 13.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน ขอเชิญประชุมการจัดทำมาตรฐานกระบวนงาน ส.ปชส เพื่อพิจารณากำหนดชื่อกระบวนการงานของ สปชส. และรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลัง และแนวทางการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มต่าง ๆ จาก กกจ. พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบ WebEX

เวลา 13.30 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดเชียงราย ปี 2563 ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 13.30 น ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย (ศปก.จ.ชร) ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน

🍍🍎🍇🍋🍓🍒🎯🌏⛰