วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020

ร้อยเอ็ด นายอำเภอโพธิ์ชัย คุมเข้ม ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ร้อยเอ็ด
นายอำเภอโพธิ์ชัย คุมเข้ม ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

วันที่(2 มิถุนายน 2563)เวลา 09.00 น.นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัยเป็นประธาน ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 และได้กราบนิมนต์ ดร. พระครูปลัดธรรมสรณ์ จัตตมโล มาแสดงปาฐกถาธรรม ให้ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการ การขับเคลื่อนธรรมนูญตำบล จำนวน 9 ตำบล 112 หมู่บ้าน ของโครงการอำเภอ คุณธรรม หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง พร้อมมอบ ประกาศเกียรติคุณผลการประเมินหมู่บ้านตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 9 หมู่บ้าน 1.ตำบลดอนโอง บ้านปากปลาค่าว หมู่ที่ 3

2.ตำบลเชียงใหม่ บ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 5
3.ตำบลอะคคะคำ บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 6
4.ตำบลขามเปี้ย บ้านศรีวิไล หมูที่ 13
5.ตำบลคำพอุงบ้านธาตุจอมศรี หมู่ที่2
6.ตำบลบัวคำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 10
7.ตำบลหนองตาได้ บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ 4
8.ตำบลโพธิ์ศรี บ้านรุ่งแสงทอง
9.ตำบสะอาด บ้านสะอาด หมู่ที่ 4
ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย

___________
คณิต. ไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด