วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผอ.ปรมน.ทร.นำภาคเอกชนมอบอุปกรณ์สนับสนุนกองทัพเรือป้องกันภัยโควิด 19 และสำหรับใช้ในราชการ

ผอ.ปรมน.ทร.นำภาคเอกชนมอบอุปกรณ์สนับสนุนกองทัพเรือป้องกันภัยโควิด 19 และสำหรับใช้ในราชการ

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ และคุณสรชัย วรยุทธ การ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด เข้าพบ พลเรือตรี ทวี ทองประยูร เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

และนำเข้าพบ พลเรือตรี กวี องคะศิลป์ รองผู้อำนวยการ กรมอู่ทหารเรือพระจุล จอมเกล้า เพื่อหารือข้อราชการพร้อมมอบแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากกันกระเด็น (Face shield) ในการนี้ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ สำหรับทำความสะอาด เพื่อสุขอนามัยของร่างกายไว้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่าง ๆ

ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตาม กิจกรรมป้องกันเรือรบไทย จากภัย COVID-19 ณ ห้องรับรองสำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมอิเล็กทรอ
นิกส์ทหารเรือ และห้องรับรองสำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมอู่ทหารเรือพระจุลจอม เกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ภาพ/ช่าว ปชส.สปง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535646