วันอังคาร ที่ 14 เดือนกรกฎาคม คศ.2020

ตราด/เทศบาลตําบลคลองใหญ่ เร่งพ่นหมอกควันกําจัดวงจรการระบาดของลูกนํ้ายุงลายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลคลองใหญ่ให้หมดไป

ตราด/เทศบาลตําบลคลองใหญ่ เร่งพ่นหมอกควันกําจัดวงจรการระบาดของลูกนํ้ายุงลายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลคลองใหญ่ให้หมดไป

ตราด/เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางสํานักงานเทศบาลตําบลคลองใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลคลองใหญ่ สาธารณสุขอำเภอ อสม. พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตําบลคลองใหญ่ออกสํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนํ้ายุงลายและเร่งพ่นหมอกควันกําจัดวงจรการระบาดของลูกนํ้ายุงลายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลคลองใหญ่ โดยมีนายวิรชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ทาง จ่าเอกณัฐพงษ์ อํานวยศิลป์ รักษาการผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบคลองใหญ่ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตําบลคลองใหญ่

นําอุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกควันออกทําการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายตามพื้นที่เขตเทศบาลตําบลคลองใหญ่ให้ครบทุกหมู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบคลองใหญ่ พร้อมทั้งกําจัดทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น เศษภาชนะต่างๆที่มีนํ้าขังรวมทั้งกระถางต้นไม้แจกันและภาชนะรองรับนํ้าอื่นๆในอาคาร บ้านเรือน และที่แออัดชุมชน หรือบริเวณโดยรอยบ้าน เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มเข้าฤดูฝนตกทําให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ง่ายขึ้น ซึ่งในระยะเวลาเกิดของยุงลายเพียง 7 วัน ยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกนํ้ากลายเป็นยุงได้อย่างรวดเร็ว โดยทางเทศบาลตําบคลองใหญ่ ได้ประกาศผ่านทางหอกระจายข่าวตามสายตามหมู่บ้านว่า ให้ประชาชนได้ช่วยเหลือกันกําจัดทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ให้เทภาชนะที่มีนํ้าขังทิ้ง เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของลูกนํ้ายุงลายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลคลองใหญ่ ดังนั้นทางเทศบาลตําบลคลองใหญ่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ สาธารณสุขอําเภอ อสม. ยังออกดําเนินการยอดทรายอะเบทและแจกจ่ายทรายอพอบทตามหมู่บ้านชุมชนนั้นๆเพื่อกําจัดลูกน้ำยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก จากการสอบถามทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอว่า สําหรับสภานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตําบลคลองใหญ่ พบผู้ป่วยในตําบลคลองใหญ่ 6 ราย พบที่หมู่ 7 = 3 ราย หมู่ 5 = 1 ราย หมู่ 3 = 1 ราย หมู่ 6 = 1 ราย และตําบลหาดเล็ก พบผู้ป่วยอีก 3 ราย พบที่หมู่ 5 = 3 ราย และผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 9 ราย ดังนั้นทางเทศตําบลคลองใหญ่จึงได้เข้มงวดมั่นพ่นฉีดหมอกควันและทําลายแหล่งเะาะพันธุ์ลูกนํ้ายุงลายและหยอดทรายอะเบทกันอย่างต่อเนื่องในช่วงเริ่มมีฝนตกชุบในพื้นที่และเขตรับผิดชอบของเขตเทศบาลตําบลหาดเล็กต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผุ้สื่อข่าว จ.ตราด