นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ครั้งที่ 5 ของคณะกรรมาธิการเตรียมการจัดการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00-22.00 นาฬิกา นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ครั้งที่ 5 ของคณะกรรมาธิการเตรียมการจัดการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5

(The Fourth meeting of the Preparatory Committee for the Fifth World Conference of Speakers of Parliaments-5WCSP) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย 1. ประธานสหภาพรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุม 2. ประธานรัฐสภา จำนวน 8 คน (แอลจีเรีย ชาด ไซปรัส เอกวาดอร์ คูเวต ปารากวัย เม็กซิโก ตองกา) 3. ตัวแทนของประธานรัฐสภา 4 คน (ออสเตรีย จีน มอลโดวาและยูกันดา) 4. ตัวแทนของกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา 2 คน (ซิมบับเวและไทย) และ 5. เลขาธิการสหภาพรัฐสภา โดยการพิจารณาวาระสำคัญคือ การพิจารณาสถานการณ์ (scenarios) ที่เป็นไปได้สำหรับการจัดการประชุม 5WCSP โดยสำนักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภา ได้จัดข้อเสนอสถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับการจัดการประชุม 5 WCSP จำนวน 3 ทางเลือก ได้แก่ 1. การเลื่อนจัดการประชุม 5WCSP ไปในปี 2564 2. การจัดการประชุม 5WCSP และการประชุมสุดยอดประธานรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 13 แบบเสมือนจริง โดยการประชุม 5WCSP ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม การกล่าวปาฐกถา การนำเสนอรายงานการประชุม และการรับรองปฏิญญาผลลัพธ์การประชุม รวมถึงการบันทึกวีดิโอล่วงหน้าของประธานรัฐสภาที่มีบทบาทนำในการอภิปรายย่อย (panel discussion) และการกล่าวอภิปรายทั่วไปของประธานรัฐสภาให้บันทึกในรูปแบบวีดิโอ ซึ่งจะทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสหภาพรัฐสภาและช่องของยูทูป สำหรับการประชุมสุดยอดประธานรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 13 ใช้เวลา 2.30 ชั่วโมง ประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม การกล่าวปาฐกถา การอภิปรายถึงบทบาทนำของภาครัฐสภาในบริบทการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและการเตรียมการจัดประชุมสุดยอดประธานรัฐสภาสตรีครั้งถัดไป และ 3. การประชุมแบบเสมือนจริง 2 ชั่วโมงในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อรับรองปฏิญญาการประชุม และเลื่อนการจัดประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5 โดยมีระเบียบวาระและกำหนดการจัดประชุมเต็มรูปแบบไปในปี 2564

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอจากประธานสภาผู้แทนราษฎรไซปรัส ที่เสนอทางเลือกที่ 4 คือ การจัดการประชุมเสมือนจริงร่วมกับการจัดประชุม 1 วัน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และข้อเสนอของประธานสหภาพรัฐสภาที่เสนอทางเลือกที่ 5 คือ การจัดการประชุม 5WCSP ในแบบเสมือนจริงในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 2 วัน ซึ่งเป็นการผนวกข้อเสนอแบบที่ 2 และใช้เอกสารและการดำเนินการต่าง ๆ ที่ได้เตรียมการไว้แล้ว ประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์การประชุม การกล่าวปาฐกถา การรายงานการประชุม การอภิปรายย่อย และการกล่าวปิดการประชุม สำหรับการประชุมสุดยอดประธานรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 13 เป็นการประชุมเสมือนจริง 2-3 ชั่วโมงและเพิ่มการถ่ายภาพหมู่และหัวข้อการประชุมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า การประชุมประธานรัฐสภาโลกจัดขึ้นทุก 5 ปี ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นระหว่างประธานรัฐสภา ดังนั้น การประชุมดังกล่าวจึงไม่ควรยกเลิก ซึ่งตนเห็นด้วยกับการประชุมแบบเสมือนจริงในแบบที่ 2 โดยผนวกกับข้อเสนอรูปแบบของประธานสหภาพรัฐสภา
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนทางเลือกแบบที่ 2 คือ การจัดประชุมแบบเสมือนจริงโดยผสมผสานกับแนวคิดของประธานสหภาพรัฐสภา โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบให้นำวาระดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (IPU Executive Committee) และคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา (Governing Council) เพื่อให้ความเห็นชอบและดำเนินการจัดการประชุม 5WCSP แบบเสมือนจริง ในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน