วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สรุปผลการประชุมวิปวุฒิสภา

*** สรุปผลการประชุมวิปวุฒิสภา ***

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)
แถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งได้มีการพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน การนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาได้ยกร่างเสร็จแล้ว โดยที่ประชุมเห็นควรส่งให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้า และจะเสนอประธานวุฒิสภาพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นว่า ก่อนวันที่ที่ประชุมวุฒิสภาจะพิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี 2562 และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 ควรที่จะมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติจากสมาชิกวุฒิสภาขึ้นในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 ด้วย โดยที่มอบหมายให้คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.) เสนอญัตติดังกล่าวต่อไป

สำหรับการเตรียมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญเพื่อเป็นการให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
จำนวน 88,452,597,900 บาท นั้น ที่ประชุมเห็นควรให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา จำนวน 21 คน โดยมีสัดส่วนจากคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ จำนวน 16 คน ผู้แทนคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา จำนวน 3 คน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
https://tinyurl.com/y8xko534/download

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน