วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สตง.) และนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ร่วมกันแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา กับประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และพลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

นายกล้านรงค์ จันทิก กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ตราพระราชกำหนด 3 ฉบับเพื่อกู้เงินมาใช้ในการแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วนั้น คณะกรรมาธิการจึงได้เชิญประธานองค์กรอิสระทั้ง 3 องค์กรมาหารือ และได้แจ้งถึงข้อห่วงใยของสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับการกู้เงินครั้งนี้ คือ 1. ถือเป็นการกู้เงินที่มีจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีชุดที่ผ่านมา เงินกู้ดังกล่าวจึงควรถูกนำไปใช้ให้ตรงจุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 2. เงินกู้ดังกล่าวต้องไม่มีการทุจริต ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 3. ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ 4. ต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะการประเมินด้วยบุคคลภายนอก โดยได้เน้นย้ำว่า คณะกรรมาธิการเพียงแต่นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของวุฒิสภาเสนอไปยังองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้ง 3 องค์กรเพื่อดำเนินการตามแนวทางที่เหมาะสมเท่านั้น โดยไม่มีอำนาจไปแทรกแซงการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้แทนจากองค์กรอิสระทั้ง 3 องค์กร ได้แก่ เลขาธิการ ป.ป.ช. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับทราบแนวทางตามข้อหารือเพื่อนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละองค์กร ในการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน